ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಂಡಿ

ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 0

DigitalMandi.apk (1.77 MB)

ವಿವರಣೆ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಫೋನ್ಸ್

Android 2.1+, iPhone and all j2me supported cell phones.

ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್