ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜਿਟਲ ਮੰਡੀ

ਡਾਉਨਲੋਡ ਮੋਬਾਇਲ ਸਾਫਟਵੇਯਰ

ਡਾਉਨਲੋਡ 0

DigitalMandi.apk (1.77 MB)

ਵਿਵਰਣ

ਆਜ ਬਥੇਰੇ ਲੋਗ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਡਿਜਿਟਲ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਇਲ ਉੱਤੇ ਇਕ ਕਲਿਕ ਨਾਲ ਰਾਜਯ-ਸਤਰੀਯ ਮੰਡੀ ਵ੍ਹਿਚ ਕਿਸੀ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|.

ਅਨੁਕੂਲ ਫੋਨ

Android 2.1+, iPhone and all j2me supported cell phones.

SMS Download Link